Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 

TVVU_banner2015.jpgTVVU_banner2018-p11.jpegTVVU_banner2018-p2.jpegttvu_cac_su_co_tt.jpgPHATDAN14_T_THANH_ 28.JPG

 

 

 

tuongphat.png

Tôn Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 

VoUu_P01.jpg

VoUu_P02.jpg

Chánh Điện Thiền Viện Vô Ưu 

VoUu_P03.jpg

Sân Trước Thiền Viện Vô Ưu 

VoUu_P07.jpg

Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm 

albumcover_VL2014.png

Trụ Trì Thiền Viện Vô Ưu
Ni Sư Thích Nữ Thuần Thành  (Đồng Kính)

thienvien11-2008-3.gif

Sân sau Thiền Viện Vô Ưu

Cổng v�o Thiền Viện v� Ưu

Cổng vào Thiền Viện Vô Ưu

S�n trước Thiền Viền

Sân Trước Thiền Viện Vô Ưu

Tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Tôn Tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Vườn Hoa V� Ưu

Vườn Tổ
VoUu_P06.jpg

Nh� Nghĩ M�t

Nhà Mát 

VoUu_P08.jpg