Photos at Thiền Viện Vô Ưu

 

Sinh Nhật 13 Tuổi 

Lễ Phật Đản 2016 

Lễ Vu Lan 2016

 

albumcover_TVVU13Tuoi.jpg

albumcover_PD2016.jpg

albumcover_VL2016.jpg

Hình ảnh khác của Thiền Viện Vô Ưu

Sinh Nhật 12 Tuổi 

Xuân 2015

Lễ Phật Đản 2015

Lễ Vu Lan 2015 animated_new_icon.jpg

albumcover_TVVU_12_Years.png

albumcover_Xuan2015.png

albumcover_PD2015.png

albumcover_VL2015.jpg
Lễ Vu Lan 2013 

Sinh Nhật 11 Tuổi 

Lễ Phật Đản 2014

Lễ Vu Lan 2014 

albumcover_VL2013.png albumcover_TVVU_11_Years_1.png albumcover_PD2014_1.png

albumcover_VL2014.png

Lễ Vu Lan 2012 

Sinh Nhật 10 Tuổi

Xuân 2013

Lễ Phật Đản 2013

albumcover_VL2012.png albumcover_TVVU10tuoi.png albumcover_Xuan2013.png albumcover_PD2013.png
Lễ Vu Lan 2011

Xuân 2012

Sinh Nhật 9 Tuổi Lễ Phật Đản 2012
albumcover_VL2011.png

albumcover_Xuan2012.png

albumcover_TVVU9Years.png albumcover_PD2012.png
Lễ Phật Đản 2011

Xuân 2011

Lễ Phật Đản 2010 Lễ Vu Lan 2010
albumcover_PD2011.png albumcover_Xuan2011.png albumcover_PD2010.png albumcover_VL2010.png
Sinh Nhật 8 Tuổi

Xuân 2010

Tiệc 

Gây 

Qủy 8/2009
Lễ Vu Lan 2009
albumcover_TVVU8years.png albumcover_Xuan2010.png albumcover_TiecGayQuy.png albumcover_VL2009.png
Lễ Phật Đản 2008 Lễ Phật Đản 2009  Lễ Vu Lan 2008 Lễ Phật Đản 2007
albumcover_PD2008.png albumcover_PD2009.png albumcover_VL2008.png albumcover_PD2007.png
Lễ Vu Lan 2007 Sinh Nhật 5 Tuổi Lễ Vu Lan 2006

Lệ Dưng Cúng TVVU 

albumcover_VL2007.png albumcover_TVVU5years.png albumcover_VL2006.png albumcover_LeCungDuong2002.png