Thiền Viện Vô Ưu 

 

book2.jpgKinh Sách, Pháp Luận, Phật Học, và  Sử Phật Giáo 

 Do Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ dịch và trước tác 

 


KINH

LUẬN

SỬ

1.  Thin Sư Vit Nam (1991/1995/1999)