Thiền Viện Vô Ưu

phat-to_2.gif Video embedded fromYouTube.com youtube_horizon.jpg

Titles
 

Posted Date

All other YouTube Playlist

Tất cả bài giảng khác trên YouTube

YTubePlaylist.jpeg

 TVVU Playlist

10/04/2016

Gieo Hạt Từ Bi (Playlist 1-2)

YTubePlaylist.jpeg (Playlist 1-2)

11/11/2015

Luân Hồi 1 & 2 (Playlist 1-4)

YTubePlaylist.jpeg (Playlist 1-4)

11/11/2015

Thiểu Dục Tri Túc (Playlist 1-2)

YTubePlaylist.jpeg (Playlist 1-2)

11/11/2015

Tụng Kinh, Trì Chú , Niệm Phật, Thiền Định (Playlist 1-2)

YTubePlaylist.jpeg (Playlist 1-2)

09/04/2015

Ăn Chay (Playlist 1-2)

YTubePlaylist.jpeg (Playlist 1-2)

09/04/2015

Độc Lập (Playlist 1-2)

YTubePlaylist.jpeg (Playlist 1-2)

09/04/2015

Hóa Độ (Playlist 1-2)

YTubePlaylist.jpeg (Playlist 1-2)

09/04/2015

Lịch Sử Đức Phật tĐản Sanh Và Niết Bàn (Playlist 1-2)

YTubePlaylist.jpeg (Playlist 1-2)

09/04/2015

Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật (Playlist 1-2)

YTubePlaylist.jpeg (Playlist 1-2)

09/04/2015

Vô Thường 1 & 2 (Playlist 1-4)

YTubePlaylist.jpeg (Playlist 1-4)

09/04/2015

Sám Hối - Ni Sư Đồng Kính (Playlist 1-2)

YTubePlaylist.jpeg (Playlist 1-2)

05/13/2015

Ngũ Giới 2 - Ni Sư Đồng Kính 

Track01.png

Track02.png

       

05/13/2015

Ngũ Giới 3 - Ni Sư Đồng Kính 

Track01.png

Track02.png

        05/13/2015

Đạo Phật 1 -Ni Sư Đồng Kính 

Track01.png Track02.png         04/14/2015

Đạo Phật 2 - Ni Sư Đồng Kính 

Track01.png

Track02.png

        04/14/2015

Quy Y Tam Bảo 1 - Ni Sư Đồng Kính 

Track01.png

Track02.png

        04/14/2015

Quy Y Tam Bảo 2 - Ni Sư Đồng Kính 

Track01.png

Track02.png

        04/14/2015

Quy Y Tam Bảo 3 - Ni Sư Đồng Kính 

Track01.png

Track02.png         05/01/2015

Ba Thân  - Ni Sư Đồng Kính

Track01.png Track02.png         01/05/2015

Tu Vô Tu - Ni Sư Đồng Kính

Track01.png Track02.png         01/05/2015

Giáo  Lý Hiển Bày Chơn Tâm - Ni Sư Đồng Kính

Track01.png Track02.png Track03.png Track04.png     12/24/2014

Tông Dứt Bặt Không Chỗ Nương - Ni Sư Đồng Kính

Track01.png Track02.png Track03.png Track04.png     12/24/2014

Đối Chiếu Thiền Và Giáo - Ni Sư Đồng Kính

Track01.png Track02.png Track03.png Track04.png     12/24/2014

Vào  Cửa Không - Ni Sư Đồng Kính

Track01.png Track02.png Track03.png       12/24/2014

Chỉ Ông Chủ 1 - Ni Sư Đồng Kính

Track01.png Track02.png Track03.png       12/24/2014

Chỉ Ông Chủ 2 - Ni Sư Đồng Kính

Track01.png Track02.png         05/01/2015

Chỉ Ông Chủ 3 - Ni Sư Đồng Kính

Track01.png Track02.png Track03.png       12/17/2014

Vào Cổng Chùa - Ni Sư Đồng Kính

Track01.png Track02.png Track03.png       12/17/2014

Dứt Mê Diệt Khổ - Ni Sư Đồng Kính

Track01.png Track02.png Track03.png       12/17/2014

Chơn Không Diệu Hữu 1 - Ni Sư Đồng Kính

Track01.png Track02.png         12/17/2014

Chơn Không Diệu Hữu 2 - Ni Sư Đồng Kính

Track01.png Track02.png         12/17/2014

Đại Lễ Phật Đản 2013 

Track01.png Track02.png Track03.png Track04.png Track05.png Track06.png 05/25/2014
Đại Lễ Kỷ Niệm

Vô Ưu 

10 Tuổi 

Track01.png

Track02.png

Track03.png

Track04.png

    08/12/2013

Đại Lễ Vu Lan 2012

Track01.png

Track02.png

Track03.png

 

   

02/08/2013

Đại Lễ Phật Đản 2012

Track01.png

Track02.png

Track03.png

 

   

09/12/2012

Đại Lễ Phật Đản 2011

Track01.png

         

08/23/2011

Đại Lễ Vu Lan 2010

Track01.png

         

12/14/2010

Đại Lễ Phật Đản 2010 Track01.png          

09/04/2010

Xuân 2010

Track01.png

         

05/26/2010