Thiền Viện Vô Ưu

phatthichcanho6.gif Thuyết Pháp 

Xin vui lòng liên lạc Thiền Viện  Ưu để thỉnh những băng giảng, kinh sách và dụng cụ tọa thiền ở số (408-683-4498) hoặc gởi Email đến voưuthienvien@yahoo.com.

Ban biên tập tổ chức các bài thuyết pháp dưới dạng Track. Mỗi Track được định dạng theo chuẩn MP3.


Mỗi bài pháp, quý vị có thể nghe trực tiếp (chọn nút Play) hay (Save) theo các bước sau đây:

- Đưa con trỏ đến nút track mình muốn.

- Nhấp phải mouse, trong khung cửa sổ chọn Save Target As

- Chọn đường dẫn để chứa file cần save.

Danh  Sách  Các Bài Pháp 

01) Những bài pháp của HT Thích Thanh Từ.

02) Những bài pháp ngắn của NS Thích Nữ Đồng Kính 

03) Những bài pháp về Kinh - Luận - Ngữ Lục của NS Thích Nữ Đồng Kính

04) Những bài pháp trong các khóa tu học của NS Thích Nữ Đồng Kính.

05) Phật pháp căn bản.

06) Những bài pháp của  chư Tôn Thiền Đức.

07) Giới luật.

08) Duy Thức Học.

09) Sám Hối 6 Căn